Regulamin 2019

 

Regulamin Firmy ,,MAKADAN”

 

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki grup zorganizowanych korzystających z usług firmy „MAKADAN” . Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2016r.

2.Każda grupa, która korzysta z usług świadczonych przez firmę „MAKADAN” ma obowiązek przestrzegania regulaminu firmy oraz zachowania tajemnicy handlowej i ubezpieczeniowej.

 1. 3. Każdy z uczestników biorący udział w Evencie organizowanym przez firmę „MAKADAN” będący osobą pełnoletnią powinien przestrzegać ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa.
 2. 4. Uczestnik podczas trwania eventu i imprez zorganizowanych przez firmę Makadan powinien pozostawać w stanie bez użycia alkoholu oraz innych środków odurzających.
 3. 5. Firma „MAKADAN” jak również jej pracownicy nie odpowiadają za zdarzenia, które miały miejsce po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających, które mogły by narazić firmę na czyste straty finansowe.
 4. 6. Żaden z pracowników firmy nie odpowiada za wnoszenie przez uczestników na teren eventu alkoholu oraz innych środków odurzających.
 5. 7. Każdy z uczestników eventu jest chroniony polisą NNW.
 6. 8. Polisa NNW chroni uczestnika tylko i wyłącznie podczas ograniczonego czasowo eventu w którym bierze udział.
 7. 9. Polisa NNW nie chroni uczestnika, który znajduje się pod wpływem alkoholu.
 8. 10. Uczestnik eventu, który świadomie będzie spożywał alkohol zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę za ubezpieczenie NNW z klauzulą alkoholową.
 9. 11. Uczestnik, który doznał urazu jest zobligowany w trybie natychmiastowym poinformować pracownika firmy o zaistniałym zdarzeniu oraz niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub (SOR).
 10. 12. Każde zdarzenie powinno być zgłoszone w trybie pilnym nie później niż 5 godzin od zakończonego eventu , podczas którego doszło do urazu.
 11. 13. Poszkodowany, który doznał urazu zobowiązany jest do przesłania dokumentacji medycznej firmie „MAKADAN” , po stwierdzeniu uszczerbku na zdrowiu firma wypłaci odszkodowanie z godnie z Tabelą uszczerbku na zdrowiu. Stanowi ona zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kwot za każdy % uszczerbku w 2017/2018 roku wynosi 535 zł
 12. Odwołanie od decyzji przysługuje poszkodowanemu w terminie 30 dni od wpłynięcia kwoty ubezpieczenia na konto osoby poszkodowanej.

 

 

Janów Lubelski 08.01.2019

 

Zał.1

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

2015-j-08-1263/Makadan/UB5

 

1.Uszkodzenie twarzy

oszpecenia- szpecące, rozległe( powyżej 2 cm długości, lub powyżej 1,5 cm² powierzchni) blizny, bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy – 1-10%.

oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji po optymalnej korekcji-  5-25%.

oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (sumując ocenę za oszpecenie z oceną poszczególnych zaburzeń funkcji – przyjmowania pokarmów, zaburzeń oddychania, mowy, zaburzenia funkcji powiek itp.) – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji po optymalnej korekcji-26-60%.

blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 1%TBSA (całkowitej powierzchni ciała) – 5%.

2.Uszkodzenia nosa

(w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): widoczne, szpecące zniekształcenie nosa, utrzymujące się po korekcji, bez zaburzeń oddychania i powonienia – w zależności od rozległości uszkodzenia – 1-5%.

uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się po korekcji – w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania –  6-15%.

uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia, utrzymujące się po korekcji – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu 10-20%.

zaburzenia lub utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki – 2-5%.

utrata znacznej części nosa lub utrata całkowita (łącznie z kośćmi nosa) – 20-30%

Złamania ( co najmniej 2-ch) żeber z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia wydolności oddechowej – 1-5%.

z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej – z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej- 6-10%.

ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej – ze średniego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej – 11-25%.

ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej, ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej – 26-40%.

3.Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych:

izolowane skrócenie w zakresie 1-3 cm bez zmian wtórnych – 2-10%.

izolowane skrócenie w zakresie 3,1-5 cm bez zmian wtórnych -11-20%.

izolowane skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych- 21-30%.

niewielkie zmiany ze skróceniem w zakresie 0 -3 cm- 3-15%.

średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1-5 cm- 16-29%.

duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm – 30-40 %.

4.Uszkodzenie stawu skokowo – goleniowego i skokowo- piętowego: złamania, skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia więzadeł, torebki stawowej itp. – w zależności od zniekształceń, ograniczenia ruchomości, zmian wtórnych i utrzymujących się dolegliwości:

niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20% – 1-4%.

średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21-50% – 5 – 10%.

dużego stopnia z ograniczeniem powyżej 50% – 11-20%.

powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami oraz innymi zmianami wtórnymi, zwiększyć ocenę inwalidztwa o – 5%.

5.Złamania kości skokowej lub piętowej – w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji:

niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20% – 1-4 %.

średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21-50% – 5-10%.

duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50% – 11-20%.

6.Złamania kości tworzących staw kolanowy i inne uszkodzenia – w zależności od zniekształceń, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych:

utrata ruchomości w zakresie 0-40° za każde 2° ubytku ruchu – 1%.

utrata ruchomości w zakresie 41°-90° za każde 5°- 1%.

utrata ruchomości w zakresie 91°-120°za każde 10° ubytku ruchu – 1%.

zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie korzystnej (0-15°) – 25%.

zesztywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie niekorzystnej – 35%.

 

 1. Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych:

izolowane skrócenie w zakresie 1-3 cm bez zmian wtórnych -2-10%.

izolowane skrócenie w zakresie 3,1-5 cm bez zmian wtórnych – 11-20%.

izolowane skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych – 21-30.

niewielkie zmiany ze skróceniem w zakresie 0 -3 cm – 3-15%.

średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1-5 cm – 16-29%.

duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm – 30-40%.

8.Staw Goleniowo-Skokowy i skokowo-piętrowy, stopa

Uszkodzenie stawu skokowo – goleniowego i skokowo- piętowego: złamania, skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia więzadeł, torebki stawowej itp. – w zależności od zniekształceń, ograniczenia ruchomości, zmian wtórnych i utrzymujących się dolegliwości:

niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20% – 1-4%

średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21-50% – 5-10%

dużego stopnia z ograniczeniem powyżej 50% – 11-20%

powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami oraz innymi zmianami wtórnymi, zwiększyć ocenę inwalidztwa o – % 5.

9.Zesztywnienie stawu skokowo- goleniowego w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji:

pod kątem zbliżonym do prostego ±5º – 20%

w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych w zależności od ustawienia – 21-30%

w ustawieniach niekorzystnych z przetokami, zapaleniem kości itp. – zwiększyć ocenę inwalidztwa o -5%.

10.PALCE STOPY

Utrata w zakresie palucha – w zależności od wielkości ubytków, charakteru kikuta:

ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha 1- 3%

utrata paliczka paznokciowego palucha – 4 %

utrata w obrębie paliczka podstawnego palucha – 5-7%

utrata paliczka podstawnego palucha -8%.

 

11.Inne uszkodzenia palucha

zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich – w zależności od rozległości blizn, ubytków, zniekształcenia, upośledzenia funkcji stopy, ograniczenia ruchomości:

niewielkie zmiany, ograniczenie ruchomości do 30 % – % 2.

średnie zmiany, ograniczenie ruchomości w zakresie 31-50% – 3-4%

duże zmiany, ograniczenie ruchomości powyżej 50% – 5-7 %.

12.Utrata palucha :

wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia – 9-12%

wraz z co najmniej trzema innymi palcami stopy – 15%

wraz ze wszystkim innymi palcami stopy – 20%.

13.Utrata w zakresie palców II, III, IV, V:

częściowa utrata – 1%.

całkowita utrata – 2%.

Utrata palca V z kością śródstopia – 3 – 8%.

Utrata palców II, III, IV z kością śródstopia – w zależności od wielkości utraty kości śródstopia, ustawienia stopy i innych zmian wtórnych 3-5%.

14.Uszkodzenia II, III , IV i V palca

zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich – w zależności od rozległości ubytków, zniekształcenia, ustawienia, stopnia upośledzenia funkcji i liczby uszkodzonych palców:

średnie i znaczne zmiany w obrębie każdego palca – 1%.

łącznie za wszystkie uszkodzone palce II-V jednej stopy – 1-5%.